439

We use cookies. Read the Privacy and Cookie Policy

439

РГИА. Ф. 1283. Оп. 1. Д. 13. Л. 296, 299, 321–325; Гос. совет. Отчет за 1901–1902. С. 158, 163–164, 169, 190–199; Он же. Всеподданнейший отчет председателя за сессию 1901–1902 гг. С. 26–27; Корелин. Дворянство. С. 225. Закон от 10 июня 1902 г. см. в: Блосфельдт. Новейшие узаконения. С. 7—13.