281

We use cookies. Read the Privacy and Cookie Policy

281

РГИА. Ф. 1283. Оп. 1. Д. 13. Л. 282–283, 315–317; Гос. совет. Отчет за 1901–1902. С. 161, 181—84; Гос. совет. Всеподданнейший отчет председателя за сессию 1901–1902. С. 24.