284

We use cookies. Read the Privacy and Cookie Policy

284

РГИА. Ф. 1283. Оп. 1. Д. 13. Л. 13, 84, 204, 210, 234–235, 238–246, 277–281, 312–315; Гос. совет. Отчет за 1901–1902. С. 160–161, 173–181; Гос. совет. Всеподданнейший отчет председателя за сессию 1901–1902 гг. С. 23–24; Блосфельдт. Новейшия узаконения. С. 7.