Рекомендованная литература

We use cookies. Read the Privacy and Cookie Policy

Рекомендованная литература

1. Баран В. Україна після Сталіна: нарис історії 1953–1985 рр. — Львів, 1992.

2. Баран В. Україна 1950—1960-х рр.: еволюція тоталітарної системи. — Київ, 1996.

3. Бойко О. Д. Україна 1991–1995. Тіні минулого чи контури майбутнього: Нариси новітньої історії.— Київ, 1997.

4. Борисенко В. Й. Курс української історії. З найдавніших часів до XX століття: Навч. посібник. — Київ, 1996.

5. Василькова Ю. В. Страницы отечественного образования. С древнейших времен до конца XVIII века: Курс лекций. Кн. 1.— М., 1996.

6. Верига В. Нариси з історії України (кінець ХУІП — початок XX ст.). — Львів, 1996.

7. Вернадский Г. Русская история. — М., 1997.

8. Винокур О., Трубніков С. Давня і середньовічна історія України. — Київ, 1996.

9. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації XIX–XX століття. — Київ, 1996.

10. Грушевський М. Історія України — Руси. В 11 т., 12 кн. — Київ, 1991–1998.

11. Гунчак Т. Україна, перша половина XX століття. Нариси політичної історії.— Київ, 1993.

12. Давня історія України. Кн. 1–2.— Київ, 1994–1995.

13. Дорошенко Д. Нарис історії України. Т. 1–2.— Київ, 1991.

14. Дыбковская А., Жарын М., Жарын Я. История Польши с древнейших времен до наших дней. — Варшава, 1995.

15. Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. — Львів, 1993.

16. Залізняк Л. Нариси стародавньої історії України. — К., 1994.

17. Єфименко О. Історія України та її народу, — Київ, 1992.

18. Ісаєвич Я. Україна давня і нова: народ, релігія, культура. — Львів, 1996.

19. Історія України. — Львів, 1996.

20. Історія України: нове бачення. Т. 1–2.— Київ, 1995, 1996.

21. Історія України: Навч. посібник. — Київ, 1997.

22. Історія держави і права України: Курс лекцій. — Київ, 1996.

23. Історія українського війська. Т. 1–2.— Львів, 1992, 1996.

24. Історія України. Маловідомі імена, події, факти. — Київ, 1996.

25. Котляр М., Кульчицький С. Довідник з історії України. — Київ, 1996.

26. Крип’якевич І. Історія України. — Львів, 1992.

27. Лукашевич Л. М. Україна: історико-економічний огляд. — Київ, 1997.

28. Мала енциклопедія етнодержавознавства. — Київ, 1996.

29. Малик Я., Вол Б., Чуприна В. Історія української державності.— Львів, 1995.

30. Нагаєвський І. Історія української держави двадцятого століття. — Київ, 1993.

31. Онищенко І. Етно- та націогенез в Україні. Етнололітологічний аналіз. — Київ, 1997.

32. Основи етнодержавознаства. — Київ, 1997.

33. Петрухин В. Я., Раевский Д. С. Очерки истории народов России древности и раннем средневековье. — М., 1998.

34. Полонська-Василенко Н. Історія України. Т. 1–2.— Київ, 1995.

35. Радченко Л. О. Сучасна історіографія національно-демократичної революції в Україні 1917–1920 років. — Харків, 1996.

36. Рибалка І. Історія України. Ч. 1–2. Харків, 1995, 1997.

37. Семененко В. І. Історія Східної України: поновлення кайданів (1917–1922). — Харків, 1995.

38. Субтельний О. Україна: історія. — Київ, 1988.

39. Терещенко Ю. І., Курило В. М. Історія України. Кн. 1.— Від найдавніших часів до 1917 року. — Київ, 1995.

40. Україна: друга половина XX століття. Нариси історії.— Київ, 1997.

41. Хрестоматія з історії України: Посібник для вчителів. — Київ, 1996.

42. Шаповал Ю. Україна 20—50-х років: сторінки ненаписаної історії.— Київ, 1993.

43. Якимович Б. Збройні сили України: нарис історії,— Львів, 1996.

44. Яковенко Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII ст. — Київ, 1997.

45. Кормич Л. І. Історія України від найдавніших часів і до 2000 року. Навч. посібник. — Харків, 2000.

46. Новітня історія України: 1900–2000: Підручник для історичних спец-стей вузів. — К., 2000.

47. Україна в XX столітті (1900–2000): Зб. докум. і матер.: Навч. посібник для вузів. — К., 2000.

48. Кравченко П. Вітчизняний культурно-історичний досвід у системі сучасного державотворення (соціально-філософські аспекти). — К., 2001

49. Рудницький С. Політична географія України. — Б.М., 2000.

50. Дністрянський М. С. Україна в політико-географічному вимірі.— Львів, 2000.

51. Українське питання в Російській імперії та Радянському Союзі (XVIII — перша половина ХХ ст.). — Дніпропетровськ, 1998.

52. Коцур В. П. Коцур А. П. Історіографія історії України. Курс лекцій. — Чернівці, 1999.

53. Реєнт О. У робітнях історичної науки. — К., 1999.

54. Колесник І. І. Українська історіографія XVIII — початок XX століття. Навч. посібник. — К., 2000.

55. Україна на зламі тисячоліть. Історичний екскурс, проблеми, тенденції та перспективи. — К., 2000.

56. Коцур А. Українська державність. Історія та сучасність. — Чернівці, 2000.

Тема 1

1. Бубенок О. Б. Ясы и бродники в степях Восточной Европы (VI — начало XIII в). — Київ, 1997.

2. Гудзь-Марков А. В. История славян. — М., 1997.

3. Дзир Я. Автопортрет нації.— Київ, 1997.

4. Залізняк Л. Нариси стародавньої історії України. — Київ, 1994.

5. Залізняк Л. Етногенез українців, білорусів та росіян (за даними археології) // Пам’ять століть. — 1997.— № 4.— С. 2—13.

6. Залізняк Л. Від склавинів до української нації.— Київ, 1998.

7. Залізняк Л. Первісна історія України. Навч. посібн. для вузів. — К., 1999.

8. Іванчик А. И. Киммерийцы. Древневосточные цивилизации и степные кочевники в VIII–VII веках до н. э. — М., 1996.

9. Колесников А. Г. Трипольское общество Среднего Поднепровья: опыт социальных реконструкций в археологии. — Київ, 1993.

10. Онищенко І. Діалектика становлення українського етносу та нації/Етнополітологічний аспект). — Київ, 1997.

11. Писаренко Ю. Г. Вел ос— Волос в язичницькому світогляді Давньої Русі.— Київ, 1997.

12. Татаринов С. И. Древний металл Восточной Украины. — Артемовен, 1993.

13. Цыбулькин В. В. Быль «Велесовой книги» (забытые пласты славянской цивилизации). — Харьков, 1998.

14. Шелухін С. Україна — назва нашої землі з найдавніших часів. — Дрогобич, 1992.

15. Смирнов С. Г. Годовые кольца истории. — Москва, 2000.

16. Канигін Ю. М. Шлях аріїв: Україна в духовній історії людства: Роман-есе. 3-тє вид. — К., 2000.

17. Павленко Ю. В. Дохристиянські вірування давнього населення України. — К., 2000.

18. Наливайко С. Таємниці розкриває санскрит. — К., 2001.

19. Павленко Ю. Історія світової цивілізації. Соціокультурний розвиток людства. 2-е вид., стереотип. — К., 2000.

20. Дворнік Ф. Слов’яни в європейській історії та цивілізації.— К., 2000.

Тема 2

1. Бибиков М. В. Византийский историк Йосип Киннем о Руси и народах Восточной Европы. — М., 1997.

2. Вернадский Г. В. История России. Киевская Русь. — М. — Тверь, 1996.

3. Грабовецький В. Нарис історії Галича. — Івано- Франківськ, 1998.

4. Гримберг Ф. Рюриковичи, или Семисотлетие «вечных» вопросов. — М., 1997.

5. Древнейшие государства Восточной Европы 1994. Новое в нумизматике. — М., 1996.

6. Древняя Русь. Пересечение традиций. — М., 1997.

7. Духовна спадщина Київської Русі: 36. наук, праць. Вип. 1 та 2.— Одеса, 1997.

8. Железный А. Происхождение русско-украинского двуязычия в Украине. — Киев, 1998.

9. Іванченко Р. Історія без міфів. Бесіди з історії української державності.— Київ, 1996.

10. Історія релігії в Україні у 10 томах. Т. 1.— Дохристиянські вірування. Прийняття християнства. — Київ, 1996.

11. Карпов А. Владимир Святой. — М., 1997.

12. Котляр М. Ф. Історія України в особах. Давньоруська держава. — Київ, 1996.

13. Любавский М. К. Обзор истории русской колонизации с древнейшего времени и до XX века. — М., 1996.

14. Любецький з’їзд князів 1037 року в історичній долі Київської Русі. — Чернігів, 1997.

15. Моця О., Ричка В. Київська Русь: від язичництва до християнства. — Київ, 1996.

16. Паїк В. Корінь безсмертної України і українського народу. — Львів, 1995.

17. Подскальский Г. Христианство и богословская литература в Киевской Руси (988—1237). — М., 1997.

18. Пріцак О. Походження Русі. Стародавні скандинавські джерела (крім ісландських саг). Т. 1. — Київ, 1997.

19. Ричка В. М. Церква Київської Русі (соціальний та етнокультурний аспект). — Київ, 1997.

20. Свердлов М. Б. Становление феодализма в славянских странах. — СПб., 1997.

21. Скрынников Р. Г. История Российская IX–XVII вв. — М., 1997.

22. Толочко П. П. Від Русі до України. Вибрані науково-популярні, критичні та публіцистичні праці.— Київ, 1997.

23. Феннел Д. Кризис средневековой Руси 1200–1304 гг. — М., 1989.

24. Чукаева В. А. Русские княжества и Золотая Орда 1243–1350 гг. — Днепропетровск, 1998.

25. Шинаков Н. А. На пути к державе Рюриковичей. Брянск; СПб., 1995.

26. Юрій М. ф. Етногенез та менталітет українського народу. — Чернівці, 1997.

27. Толочко П. П. Кочевые народы степей и Киевской Руси. — К., 1999.

28. Скрынников Р. Г. Русь IX–XVIII века. — СПб., 1999.

29. От Киевской Руси к цивилизации XXI века. Матер. междун. научно-практ. конфер. (20 апреля 1999 г.). — Харьков, 1999.

30. Наливайко Д. Очима Заходу. Рецепція України в Західній Європі XI–XVIII ст. — К., 1998.

31. Джаксон Т. Н. Четыре норвежских конунга на Руси. — М., 2000.

32. Назаренко А. В. Древняя Русь на международных путях. Междисциплинарные очерки культурных, торговых, политических связей IX–XII веков. — М., 2001.

33. Успенский Б. А. Борис и Глеб: восприятие истории в древней Руси. — М., 2000.

34. Федака С. Д. Політична історія України — Русі доби трансформації імперії Рюриковичів (XII століття). — Ужгород, 2000.

Тема 3

1. Крижанівський О. П., Плохій С, М. Історія церкви та релігійної думки в Україні. У трьох книгах. — Київ, 1994.

2. Любащенко В. Історія протестантизму в Україні. Курс лекцій. — Львів, 1995.

3. Огієнко І. Українська церква. Нариси з історії української православної церкви. Томи І і II. — Київ, 1993.

4. Пащенко В. Православ’я в новітній історії України. Част. 1.— Полтава, 1997.

5. Терещенко Ю. І. Україна і європейський світ. Нарис історії від утворення старокиївської держави до кінця XVI ст. — Київ, 1996.

6. Яковенко Н. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст. — Київ, 1993.

7. Петрухин В. Я., Раевский Д. С. Очерки истории народов России в древности и раннем средневековье. — М., 1998.

8. Бычкова М. Е. Русское государство и Великое княжество Литовское с конца XV века до 1596 года: опыт сравнительно-исторического изучения политического строя. — М., 1996.

9. Sevcenko I. Ukraine between East and West. Essays on Cultural History to the Early Eighteenth Century. — Edmonton; Toronto, 1996.

Тема 4–8

1. Історія України в особах. Литовсько-польська доба. — Київ, 1997.

2. Історичні постаті України: Історичні нариси: Збірник. — Одеса, 1993.

3. Андреев А. История Крыма: краткое описание прошлого Крымского полуострова. — М., 1997.

4. Балашов В. І. Глухівська столиця Гетьманської і Лівобережної України. Посібник. — Глухів, 1996.

5. Бовуа Д. Битва за землю в Україні 1863–1914. Поляки в соціоетнічних конфліктах. — Київ, 1998.

6. Бовуа Д. Шляхтич, кріпак і ревізор. — Київ, 1996.

7. Богачевська-Хом’як М. Білим по чорному. Жінки в громадському житті України 1884–1939.— Київ, 1995.

8. Володарі гетьманської булави. Історичні портрети. — Київ, 1995.

9. Высшее образование в России. Очерк истории до 1917 года.—М., 1995.

10. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. — Київ, 1994.

11. Голобуцький О., Кулик В. Український політичний рух на Наддніпрянщині кінця XIX — початку XX століття. Довідник. — Київ, 1996.

12. Головченко В. Від «Самостійної України» до Союзу визволення України: нариси з історії української соціал-демократії початку XX століття. — Харків, 1996.

13. Гошовська В. А. Становлення української соціал-демократичної думки кінця XIX — початку XX століття. — Харків, 1997.

14. Грабовецький В. В. Олекса Довбуш (1700–1745). — Львів, 1994.

15. Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині XVII–XVIII ст.: кордони, населення, право. — Київ, 1996.

16. Джеджула Ю. Таємна війна Богдана Хмельницького. — Київ, 1995.

17. Євселевський Л. І., Фарина С. Я. «Просвіта» в Наддніпрянській Україні. Історичний нарис. — Київ, 1993.

18. Женщины-террористки в России. — М., 1997.

19. Жуковський А. Петро Могила й питання єдності церков. — Київ, 1997.

20. Запорозьке козацтво в українській історії, культурі та національній самосвідомості.— Київ; Запоріжжя, 1997.

21. Заруба В. М. Студії з історії України. — Київ, 1995.

22. Кан Г. С. «Народная воля»: идеология и лидеры. — М., 1997.

23. Кандыба В. М. История русской империи. — Спб., 1997.

24. Кармазіна М. С. Ідея державності в українській політичній думці (кінець XIX — початок XX століття). — Київ, 1998.

25. Киянская О. И. Южный бунт: восстание Черниговского пехотного полка. — М., 1997.

26. Ковалинский В. Меценаты Киева. — Київ, 1995.

27. Когут З. Російський централізм і українська автономія: ліквідація Гетьманщини 1760–1830.— Київ, 1996.

28. Корчмарик Б. Духовні впливи Києва на Московщину в добу гетьманської України. — Львів, 1993.

29. Леп’явко С. Козацькі війни кінця XVI ст. в Україні.— Чернігів, 1996.

30. Мацьків Т. Англійський текст Зборівського договору з 1649 року та інші вибрані статті.— Нью-Йорк, etc., 1993.

31. Мицик Ю. А. Козацький край. Нариси з історії Дніпропетровщини. XV–XVIII ст. — Дніпропетровськ, 1997.

32. Наумець Л. Товариство об’єднаних слов’ян. — Житомир, 1997.

33. Национальная политика в императорской России: цивилизованные окраины. — М., 1997.

34. Нестуля О. Доля церковної старовини в Україні 1917–1941 рр. В 2-х част. — Київ, 1995.

35. Могила: богослов, церковний, культурний діяч. — Київ, 1997.

36. Павленко С. Міф про Мазепу. — Чернігів, 1998.

37. Пагиря В. В. Світочі Карпатського краю. — Мукачево, 1996.

38. Первая мировая война. Пролог XX века: Сборник статей. — М., 1998.

39. Прокопович В. «Вічне підданство». До питання про правну природу з’єднання України і Москви. — Париж, 1976.

40. Пулюй-Куліш. Подвижники Нації. — Київ, 1997.

41. Россия — Украина: история взаимоотношений. — М., 1997.

42. Світленко С. І. Народництво в Україні 60—80-х років XIX століття. Аналіз публікацій документальних джерел. — Дніпропетровськ, 1995.

43. Свешников І. К. Битва під Берестечком. — Львів, 1993.

44. Сергійчук В. Армія Богдана Хмельницького. — Київ, 1996.

45. Смолій В. А., Степанков В. С. Українська державна ідея XVII–XVIII століть. Проблеми формування, еволюції, реалізації.— Київ, 1997.

46. Смолій В. А., Степанков В. С. Богдан Хмельницький. Соціально-політичний портрет. — Київ, 1993.

47. Смолка А. О. Соціально-економічна думка та політика в Україні XVII — на початку XVIII ст. — Київ, 1996.

48. Старовойт І. С. Збіг і своєрідності західноєвропейської та української ментальностей: Філософсько-історичний аналіз. — Тернопіль, 1997.

49. Стельмах С. Історична думка в Україні XIX — початку XX століття. — Київ, 1997.

50. Степовик Д. Церква в кайданах (Боротьба українських християн за свою самобутність в XIX столітті). — Київ, 1996.

51. Стороженко І. Богдан Хмельницький і воєнне мистецтво у визвольній війні українського народу середини XVII ст. Кн. 1. — Воєнні дії 1648–1652 рр. — Дніпропетровськ, 1996.

52. Сухий О. Галичина: між Сходом і Заходом. Нариси історії XIX — початку XX ст. — Львів, 1997.

53. Украинский сепаратизм в России. Идеология национального раскола. — М., 1998.

54. Українські політичні партії кінця XIX — початку ХХ-ст. Програмові та довідкові матеріали. — Київ, 1993.

55. Уния в документах. — Минск, 1997.

56. Федорук Я. Міжнародна дипломатія і політика України, 1654–1657. Ч. 1.— 1654 рік. — Львів, 1996.

57. Феномен Петра Могили: біографія, діяльність, позиція. — Київ, 1996.

58. Флоря Б. Н. Брестская уния и общественно-политическая борьба на Украине и в Белоруссии в конце XVI — первой половине XVII в. Ч. 1.— М., 1996.

59. Чайковская О. Императрица. Царствование Екатерины II. — М.; Смоленск, 1998.

60. Штепа П. Московство, його походження, зміст, форми й історична тяглість. — Львів, 1995.

61. Ярмыш А. Наблюдать неотступно. Административно-полицейский аппарат царизма и органы политического сыска в Украине в конце XIX — начале XX века. — Київ, 1992.

62. Побірченко Н. Пора дитинства в етнографічній спадщині членів українських громад (друга половина XIX ст. — початок XX ст.). — К., 2000.

63. Побірченко Н. Педагогічна і просвітницька діяльність українських громад у другій половині XIX — на початку XX століття (у двох книгах). Кн. II. Громади Наддніпрянської України. Монографія. — К., 2000.

64. Омельянчук И. В. Черносотенное движение на территории Украины (1904–1914 гг.). Монография. — К., 2000.

65. Подов В. И., Курило В. С. История Донбасса век ХІХ-й. — Луганск, 2001.

66. Бойко А. Південна Україна останньої чверті XVIII століття. Аналіз джерел. — К., 2000.

67. Архів Коша Нової Запорозької Січі: Корпус докум. 1734–1775 рр. У 2-х томах. — К., 1998–2000.

68. Розумний М. Українська ідея на тлі цивілізації.— К., 2001.

69. Миллер А. И. «Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении: Вторая половина XIX века. — СПб., 2000.

70. Щербак В. Українське козацтво: формування соціального стану. Друга половина XV — середина XVIII ст. — К., 2000.

71. Гвоздик-Пріцак Л. Економічна і політична візія Богдана Хмельницького та її реалізація в державі Військо Запорозьке. — К., 1999.

72. Глущенко В. В. Казачество Евразии: зарождение, развитие, интеграция в структуру российской государственности. — М., 2000.

Тема 9

1. Анатомия революции. 1917 год в России: массы, партии, власть. — СПб., 1994.

2. Андрусишин Б. У пошуках соціальної рівноваги. Нарис історії робітничої політики українських урядів революції та визвольних змагань 1917–1920 рр. — Київ, 1995.

3. Архівна та бібліотечна справа в Україні доби визвольних змагань (1917–1921 рр.). — Київ, 1998.

4. Беспечный Т. А., Букреева Т. Т. Нестор Махно. Правда и легенды. — Донецк, 1996.

5. Кость Блакитний — отаман Степової дивізії: Збірник документів і спогадів. — Київ, 1997.

6. Булдаков В. Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. — М., 1997.

7. Верстюк В. Українська Центральна Рада. — Київ, 1997.

8. Ветров Р. І. Політичні партії України на початку XX століття (1900–1925 рр.). Навчальний посібник. — Дніпродзержинськ, 1997.

9. Винар Л. Михайло Грушевський — історик і будівничий нації: Статті і матеріали. — Київ; Торонто, 1995.

10. Витанович І. Аграрна політика українських урядів. 1917–1920.— Мюнхен, 1969.

11. Гейфман А. Революционный террор в России. — М., 1997.

12. Голованов В. Тачанки с Юга. Художественное исследование махновского движения. — Запорожье, 1997.

13. Голубко В. Армія Української Народної Республіки 1917–1918. Утворення та боротьба за державу. — Львів, 1997.

14. Горелов М. Передвісники незалежної України. Історичні розвідки. — Київ, 1996.

15. Гуммерус Г. Україна в переломні часи. Шість місяців на чолі посольства у Києві: Спогади. — Київ, 1997.

16. Гунчак Т. Симон Петлюра. — Київ, 1997.

17. Гусєв В. І. Бунд, Комфарбанд, євсекції КП(б)У і їх місце в політичному житті України (1917–1921 рр.). — Київ, 1996.

18. Другий зимовий похід. Листопадовий рейд. Базар. — Київ, 1995.

19. История национальних политических партий России. — М., 1997.

20. Кондратюк В. О., Буровченкова С. Б. Українська революція: здобутки і втрати в державотворчих змаганнях (1917–1920 рр.): Навчальний посібник. — Київ, 1998.

21. Копиленко О. Л., Копиленко М. Л. Держава і право України 1917–1920. Центральна Рада. Гетьманство. Директорія: Навчальний посібник. — Київ, 1997.

22. Копиленко О. Л. «Сто днів» Центральної Ради. — Київ, 1992.

23. Кравчук М. В. Правові основи будівництва Національних Збройних Сил в 1914–1993 рр. (Організація, структура, штати): Історико-правове дослідження. — Івано-Франківськ, 1997.

24. Кравчук М. Українські січові стрільці.— Івано-Франківськ, 1998.

25. Кукурудзяк М. Г., Собчинська М. М. З історії національної школи і педагогічної думки в Українській Народній Республіці.— Кам’янець-Подільськ, 1997.

26. Липа Ю. Призначення України. — Львів, 1992.

27. Литвин М. Р., Науменко К. Є. Історія ЗУНР. — Львів, 1995.

28. Мироненко О. М. Світоч української державності. Політико-правовий аналіз діяльності Центральної Ради. — Київ, 1995.

29. Мирський Р. та ін. Юдофобія проти України (старі забобони і модерні вигадки). — Львів, 1998.

30. Мушинка М. Музей визвольної боротьби України та доля його фондів. — Мельбурн, 1996.

31. Нестор Махно. Воспоминания. — М., 1992.

32. Павленко Ю., Храмов Н. Українська державність у 1917–1919 рр. (історико-генетичний аналіз). — Київ, 1995.

33. Павлюченков С. А. Военный коммунизм в России. Власть и массы. — М., 1997.

34. Симон Петлюра та його родина: До 70-річчя його трагічної загибелі: Документи і матеріали. — Київ, 1996.

35. Симон Петлюра. Статті.— Київ, 1993.

36. Солдатенко В. Ф. Українська революція: концепція та історіографія. — Київ, 1997.

37. Проблеми соборності України в XX столітті.— Київ, 1994.

38. Прушиньський М. Драма Пілсудського: війна 1920 р. — Київ, 1997.

39. Реєнт О. П. Українська революція і робітництво: соціально-політичні та економічні зміни 1917–1920 рр. — Київ, 1996.

40. Реєнт О. П., Лисенко О. П. Українська національна ідея і християнство. — Київ, 1997.

41. Ріпецький С. Українське січове стрілецтво. — Львів, 1995.

42. Римаренко Ю. І. Національний розвій України: проблеми і перспективи. — Київ, 1995.

43. Симоненко Р. Г., Реєнт О. П. Українсько-російські переговори в Москві (січень — лютий 1919 р.): Документи. — Київ, 1996.

44. Стрельський Г., Трубайчук А. Михайло Грушевський, його сподвижники й опоненти. — Київ, 1996.

45. Телицын В. Нестор Махно: историческая хроника: — М.; Смоленск, 1998.

46. Тимков О. Махновський рух на Херсонщині: Спогади очевидців, архівні матеріали, гіпотези. — Нововоронцовка, 1995.

47. Тимощук А. В. Анархо-коммунистические формирования Н. Махно, сентябрь 1917 — август 1921, Симферополь, 1996.

48. Тинченко Я. Українське офіцерство: шляхи скорботи та забуття. — Київ, 1995.

49. Тинченко Я. Перша українсько-більшовицька війна (грудень 1917 — березень 1918). — Київ; Львів,

1996.

50. Третій міжнародний конгрес україністів 26–29 серпня 1996 р. Історія. — Харків, 1996.

51. Уильямс Б. Революция. — М., 1997.

52. Украинская государственность в XX веке: историко-политологический анализ. — Київ, 1996.

53. Українське державотворення: невитребуваний потенціал: Словник-довідник. — Київ, 1997.

54. Українська національна ідея: історія і сучасність. Науковий збірник. — Житомир, 1997.

55. Мирочник М. А. Вожди Октября и страницы из истории евреев. — Киев, 1997.

56. Українські культурні цінності в Росії. Перша спроба повернення 1917–1918.— Київ, 1996.

57. Уляновський В. Церква в Українській державі 1917–1920 рр. (доба Української Центральної Ради). — Київ, 1997.

58. Уляновський В. Церква в Українській державі 1917–1920 рр. (доба Гетьманату Павла Скоропадського). — Київ, 1997.

59. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. У двох томах. Т. 1. 4 березня — 9 грудня 1907 р. Т. 2. 10 грудня 1917 р. — 29 квітня 1918 р. — Київ, 1996, 1997.

60. Февральская революция 1917. Сборник документов и материалов. — М., 1996.

61. Федкж В. П. Белые: антибольшевистское движение на юге России 1917–1918 гг. — М., 1996.

62. Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради. В 2-х част. — Київ, 1997.

63. Центральна Рада на тлі української революції. Науково-теоретичні читання в Іституті історії Української Національної Академії наук 16 березня 1995 р. — Київ, 1996.

64. Черненко А. М. Українська національна ідея: Монографія. — Дніпропетровськ, 1994.

65. Штендера Я. «Засуджений до розстрілу…». — Львів, 1996.

66. Procyk A. Russian Nationalism and Ukraine. The Nationality Policy of the Volunteer Army during the Civil War. — Edmonton; Toronto, 1995.

Тема 10

1. Бриндак О. Б. Ліквідація більшовиками політичної опозиції та встановлення однопартійної системи в Україні в 20-ті роки XX століття. — Одеса, 1998.

2. Вінниця: злочин без кари. — Київ, 1994.

3. Гринчуцький В. Промислові трести України в 20- ті роки. — Київ, 1997.

4. Двадцатый век. Многообразие, противоречивость, целостность. — М., 1996.

5. Докашенко В. М. Профспілки України в умовах тоталітарної системи (70-ті — початок 90-х рр.). Історіософсько-критичний аналіз. — Донецьк, 1997.

6. Житарьок М. Московська режисура голокосту: слов’янська любов чи азійська ненависть? — Львів, 1997.

7. Зінченко А. Л. Визволитися вірою. Життя і діяння Митрополита Василя Липківського. — Київ, 1997.

8. Ільенко І. У жорнах репресій. Оповіді про українських письменників (за архівами ДІГУ — НКВС). — Київ, 1995.

9. Индустриализация Советского Союза: Новые документы. Новые факты. Новые подходы. Ч. 1.— М., 1997.

10. Калініченко В. Селянське господарство України в період непу: історико-економічне дослідження. — Харків, 1997.

11. Касьянов Г. Українська інтелігенція 1920-х — 30-х років: соціальний портрет та історична доля. — Київ — Едмонтон, 1992.

12. Конквест Р. Жнива скорботи. Радянська колективізація і голодомор. — Київ, 1993.

13. Костюк Г. Сталінізм в Україні (Генеза і наслідки). — Київ, 1995.

14. Культурне відродження в Україні.— Київ, 1998.

15. Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919–1928). — Київ, 1996.

16. Лихолобова 3. Г. Сталінський тоталітарний режим та політичні репресії 30-х років (переважно на матеріалах Донбасу). — Донецьк, 1996.

17. Мандрик Я. Культура українського села в період сталінізму. 1929–1938 рр. — Івано-Франківськ, 1998.

18. Мерль Ш. Голод 1932–1933 годов — геноцид украинцев для осуществления политики русификации? // Отечественная история. — 1995.— № 1. — С. 49–61.

19. Новиков М. Н. Исторический опыт нэпа: идеи и реальности. — М., 1997.

20. Платонов О. Тайная история России. XX век. Эпоха Сталина. — М., 1996.

21. Православная церковь на Украине и в Польше в XX столетии, 1917–1950 гг.: Сборник. — М., 1997.

22. Пристайко В., Шаповал Ю. Михайло Грушевський і ГПУ — НКВД. Трагічне десятиліття: 1924–1934.— Київ, 1996.

23. Раззаков Ф. Досье на звезд (1934–1961 гг.). — М., 1998.

24. Раззаков Ф. Досье на звезд (1962–1980 гг.). — М., 1998.

25. Роговин В. 1937.— М., 1996.

26. Русская военная эмиграция 20—40-х годов. Документы и материалы. В 2 т. — М., 1998.

27. Свобода віровизнання. Церква і держава в Україні: Матеріали міжнародної наукової конференції. Київ, 28–30 вересня 1994 р. — Київ, 1996.

28. Советская деревня глазами ВЧК — ОГПУ — НКВД. 1918–1939: Документы и материалы. В 4 т. Т. 1. — 1918–1922 гг. — М„1998.

29. Стерчо П. Карпато-Українська Держава. До історії визвольної боротьби карпатських українців у 1919–1939 роках. — Львів, 1994.

30. Стецовский Ю. И. История советских репрессий. В 2 т. — М., 1997.

31. «Счастье литературы». Государство и писатели 1925–1938: Документы. — М., 1997.

32. Україна — Польща: історична спадщина і суспільна свідомість: Матеріали міжнародної наукової конференції. Кам’янець-Подільськ, 29–31 травня 1992 р. — Київ, 1993.

33. Тимошик М. Голгофа Івана Огієнка. — Київ, 1997.

34. Тоталітарна держава і політичні репресії в Україні у 20—80-ті роки: Матеріали міжнародної наукової конференції, 15–16 вересня 1994 р. — Київ, 1998.

35. Трощинський В. П. Міжвоєнна українська еміграція в Європі як історичне і соціально- політичне явище. — Київ, 1994.

36. Трухан М. Негативний стереотип українця в польській післявоєнній літературі.— Львів, 1992.

37. Україна в XX столітті: 36. док. і матер. (1900–1939). — Київ, 1997.

Тема 11

1. Антонюк Н. В. Українське культурне життя в «Генеральній Губернії» (1939–1944 рр.). За матеріалами періодичної преси. — Львів, 1997.

2. Анфилов В. Дорога к трагедии сорок первого года. — М., 1997.

3. Болей П. Фронда Степана Бандери в ОУН 1940 року: причини і наслідки. — Київ, 1996.

4. Бульба-Боровець Т. Армія без держави. Слава і трагедія українського повстанського руху. Спогади. — Київ, 1996.

5. Волкогонов Д. А. Тріумф і трагедія. Політичний портрет Й. В. Сталіна. Кн. 2.— Київ, 1990.

6. Волошин Ю. Українська православна церква в роки нацистської окупації (1941–1944 рр.). — Полтава, 1997.

7. Коваль М. В. Україна: 1939–1945. Маловідомі і не- прочитані сторінки історії.— Київ, 1995.

8. Косик В. Україна і Німеччина у другій світовій війні.— Париж etc., 1993.

9. Косик В. Розкол ОУН (1939–1940). Збірник документів. — Львів, 1997.

10. Левітас Ф. Євреї України в роки другої світової війни. — Київ, 1997.

11. Ляшко А. П. Груз памяти: Воспомин. Трилогия. Кн. 1 и 2. — Киев, 1997.

12. Літопис нескореної України: Документи, матеріали, спогади. — Львів, 1993.

13. В боротьбі за українську державу. — Лондон etc., 1990.

14. Мірчук П. Українська повстанська армія 1942–1952: Документи і матеріали. — Львів, 1991.

15. Мірчук П. Нарис історії ОУН. І том. — Мюнхен etc., 1968.

16. Молодцыгин М. А. Красная армия: рождение и становление, 1917–1920 гг. — М., 1997.

17. Муковський I. Т., Лисенко О. Б. Звитяга і жертовність: українці на фронтах другої світової війни. — Київ, 1997.

18. Невежин В. А. Синдром наступательной войны: советская пропаганда в преддверии «священных боев», 1939–1941 гг. — М., 1997.

19. Озенбашлы А. С.—А.-оглу. Трагедия Крыма: из истории трагической судьбы крымскотатарского народа. — Симферополь, 1997.

20. Поліщук В. Гірка правда (Злочинність ОУН — УПА). Сповідь українця. — Донецьк, 1996.

21. Похлёбкин В. В. Великая война и несостоявшийся мир 1941–1945—1994. Военный и внешнеполитический справочник. — М., 1997.

22. Радченко Л. А., Семененко В. И. Войны забытое похмелье. — Харьков, 1997.

23. Рубльов О. С., Черненко Ю. А. Сталинщина й доля західноукраїнської інтелігенції. 20—50-ті роки XX ст. — Київ, 1994.

24. Сергійчук В. ОУН — УПА в роки війни. Нові документи і матеріали. — Київ, 1996.

25. Сергійчук В. І. Трагедія українців Польщі. — Тернополь, 1997.

26. Содоль П. Українська повстанча армія 1943–1949. Довідник II. — Нью-Йорк, 1995.

27. Того дня зійшло сонце возз’єднання: минуле та сучасне. — Ужгород, 1997.

28. Трубайчук А. Брудершафт двох диктаторів. — Київ, 1993.

29. Українська революційно-демократична партія (УРДП — УДРП): Збірник матеріалів і документів. — Чикаго; Київ, 1997.

30. Україна в Другій світовій війні у документах: Збірник німецьких архівних документів. Т. 1.— Львів, 1997.

31. Чайковський А. С. Невідома війна (Партизанський рух в Україні 1941–1944 рр. мовою документів, очима історика). — Київ, 1994.

Тема 12

1. Білас І. Г. Репресивно-каральна система в Україні, Суспільно-політичний та історико-правничий аналіз. В 2-х книгах. — Київ, 1994–1995.

2. Гончарук Г. Народний Рух України. Історія. — Одеса, 1997.

3. История советской политической цензуры. Документы и комментарии. — М., 1997.

4. Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960—1980-х років. — Київ, 1995.

5. Кримські татари 1944–1994 рр. Статті. Документи. Свідчення очевидців. — Київ, 1995.

6. Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні XX ст. — Київ, 1997.

7. Лівицький М. Відносини Захід — Схід і проблеми поневолених Москвою націй. — Мюнхен, 1975.

8. Потебенько М. О. Спогади останнього прокурора Української PCP. — Київ, 1997.

9. Раззаков Ф. Досье на звезд (1962–1980 гг.). — М., 1998.

10. Советское общество: возникновение, развитие, исторический финал. В 2 т. — М., 1998.

11. Фюре Ф. Прошлое одной иллюзии. — М., 1998.

12. Шаповал Ю. I. Людина і система (Штрихи до портрету тоталітарної доби в Україні). — Київ, 1994.

13. Шубин А. В. Истоки перестройки, 1978–1984. В 2 т. — М., 1997.

Тема 13

1. Витренко H. М. Спасти Украину. — Харьков, 1997.

2. Дашкевич Я. Україна вчора і нині. Нариси, виступи, ессе. — Київ, 1993.

3. Добош А. Уния на Украине, век XX. — Каменец- Подольск, 1996.

4. Івченко О. Г. Україна в системі міжнародних відносин; історична ретроспектива і сучасний стан. — Київ, 1997.

5. Калмакан І., Бриндак О. Виникнення та еволюція національної партійної системи в Україні в 20-ті роки XX століття. — Одеса, 1998.

6. Кремень В. Г., Табачник Д. В., Ткаченко В. М. Україна: альтернативи поступу (критика історичного досвіду). — Київ, 1996.

7. Куклин В. М., Куклин С. М. Парадоксы украинских реформ (мотивы и события). — Харьков; Львов, 1997.

8. Лазаренко П. І. Україна — останній шанс. — Київ, 1998.

9. Левит А. И. Угар: в Украине, в Германии, в СССР и СНГ. — Днепропетровск, 1997.

10. Леонова А. О. Етнокультурна політика України. — Київ, 1998.

11. Медведчук В. Сучасна українська національна ідея і питання державотворення. — Київ, 1997.

12. Незалежність України: історичні витоки і перспективи. — Київ, 1997.

13. Симоненко В. К. Регионы Украины. Проблемы развития. — Київ, 1997.

14. Українці в світі.— Мельбурн, 1997.

15. Украина и Россия: общества и государства. — М., 1997.

16. Этнические и региональные конфликты в Евразии. Книга 2. — Россия, Украина, Белоруссия. — М, 1997.

17. Яблонський В. Сучасні політичні партії України. Довідник. — Київ, 1996.

Дополнительная библиография

1. Андрусишин Б. І. Церква в Українській Державі 1917–1920 рр. (доба Директорії). Навч. посібн. — К., 1997.

2. Білодід О. Панченко В. Павло Скоропадський і Україна. —К., 1997.

3. Вишневский А. Г. Серп и рубль. Консервативная модернизация в СССР. —М., 1998.

4. Габріелян О. А., Петров В. П. Крим. Депортовані громадяни: повернення, облаштування і соціальна адаптація. — Сімферополь, 1997.

5. Гайбонюк В. Д. Богдан Хмельницький в українській та світовій історії. — Рівне, 1996.

6. Ганжа О. І. Опір селян становленню тоталітарного режиму в Україні. —К., 1996.

7. Гой П. Дипломатичні стосунки України з Московщиною, 1648–1651. —Львів, 1996.

8. Греков Б. Д., Якубовский А. Ю. Золотая Орда и ее падение. — М., 1998.

9. Губа П. І. Свідчення історії буремних ліг. — Черкаси, 1998.

10. Давня історія України. В трьох томах. Т. 1. Первісне суспільство. —К., 1997.

11. Добко О. Час назрів. — Луцьк, 1999.

12. Drozd R. Ukrainska Powstancza Armia. — Koszalin; Warszawa, 1998.

13. Єфремов C. Щоденники 1923–1929 років. —К., 1998.

14. Жук В. Н. Із сивої давнини. Нариси з історії України та Полтавщини VII ст. до н. е. — XIV ст. н. е. — Полтава, 1998.

15. Заборовский Л. В. Католики, православные, униаты. Проблема религии в русско-польско-украинских отношениях конца 40-х—80-х гг. XVII в. Документы. Последования. Ч. 1. Источники времен Б. Хмельницкого. —М., 1998.,

16. Іван Франко і національне та духовне відродження України. Збірник наукових статей. — Івано- Франківськ, 1997.

17. Козерод О. Переломные годы. Еврейская община Украины в первое послевоенное десятилетие (1919–1929 гг.) — Харьков, 1998.

18. Козловський І. Встановлення українсько-польського кордону 1941–1951 рр. — Львів., 1998.

19. Кондрадький А., Розенко М. «Злочин без кари». — К., 1998.

20. Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні XX ст. —К., 1997.

21. Кучер В. ОУН — УПА в боротьбі за незалежну Україну. —К., 1997.

22. Лесной С. Откуда ты, Русь? — М., 1998.

23. Макарчук С. А. Українська республіка галичан. Нариси про ЗУНР. — Львів, 1997.

24. Мургулия М. П. Шушарин В. П. Половцы, Грузия, Русь и Венгрия в XII–XIII веках. — М., 1998.

25. Осокина Е. А. За фасадом «сталинского изобилия»: Распределение и рынок в снабжении населения в годы индустриализации 1927–1941. —М., 1998.

26. Очерки истории Кубани с древнейших времен по 1920 г. — Краснодар, 1996.

27. Павленко Н. И. Петр Великий. —М., 1998.

28. Пирог О. А. Ринок і торгівля України (історичний аспект). —К., 1996.

29. Письма во власть 1917–1927. Заявления, жалобы, доносы, письма в государственные структуры и большевистским вождям. —М., 1998.

30. Пихоя Р. Т. Советский Союз: история власти. 1945–1985, — М., 1998.

31. Розенблат Г. Евреи в партизанском соединении С. А. Ковпака. — М., 1998.

32. Савченко М. О. Анатомія неоголошеної війни. — К., 1997.

33. Сас П. М. Політична культура українського суспільства (кінець XVI — перша половина XVII ст.). — К., 1998.

34. Седов В. В. Русский каганат IX века// Отечественная история (Москва), 1998, № 4, с. 3—24.

35. Сергійчук В. Українська соборність. Відродження українства в 1917–1920 роках. —К., 1999.

36. Сергійчук В. Як нас морили голодом. —К., 1997.

37. Силантьев В. И. Большевики и православная церковь на Украине в 20-е годы. — Харьков, 1998.

38. Синицына Н. В. Третий Рим. Истоки и эволюция русской средневековой концепции. —М., 1998.

39. Строев Е. С., Бляхман Л. С., Кротов М. И. Экономика Содружества Независимых Государств накануне третьего тысячелетия. Опыт и проблемы реформ. — СПб., 1998.

40. Сувениров О. Ф. Трагедия РККА 1937–1938. — М., 1998.

41. Ткаченко В. Д. Аграрная политика Советского государства в 1970–1985 гг. и развитие сельского хозяйства на Украине. —М., 1998.

42. Толочко П. П. Об этническом развитии Киевской Руси// Русские Украины: прошлое, настоящее, будущее. Матер, межд. науч. — практ. конфер. (27 28 февр. 1998 г.). Ч. 1. —К., 1998, с. 10–17.

43. Уиткрофт С. Г., Дэвис Р. У. Кризис в советском сельском хозяйстве //Отечественная история, 1998, № 6, с. 95—109.

44. Українське Придунав’я. Кн. 1. — Ізмаїл., 1998.

45. Шубин А. В. Махно и махновское движение. — М., 1998.

46. Экономика ГУЛАГа и ее роль в развитии страны. 1930-е годы. Сборник документов. — М., 1998.

47. Пашин В. П., Свириденко Ю. П. Кадры коммунистической номенклатуры: методы подбора и воспитания. — М., 1998.

48. Українські ліві: між ленінізмом і соціал-демократією. — К., 2000.

49. Исаков В. Б. Расчлененка: Кто и как развалил Советский Союз: Хроника. Документы. — М., 1998.

50. Рябчук М. Від Малоросії до України: парадокси запізнілого націєтворення. — К., 2000.

51. Рябчук М. Дилеми українського Фауста: громадянське суспільство і розбудова держави. — К., 2000.

52. Боляковський А. Дивізія «Галичина». Історія. — Львів, 2000.

53. Долженков О. О. Тоталітаризм в Україні: проблеми формування та трансформації.— Одеса, 2000.

54. Евзеров Р. Я. Украина: с Россией вместе или врозь? — М., 2000.

55. Гринів О. Україна і Росія: партнерство чи протистояння? (Етнополітологічний аналіз). — Львів, 1996.

56. Касьянов Г. Теорії нації та націоналізму. Монографія.—К., 1999.

57. Кучма Л. Д. Вірю в український народ. Вибрані статті, виступи 1994–2000.— К., 2000.

58. Литвин В. М. Україна на межі тисячоліть (1991–2000 рр.). — К., 2000.

59. Базив Д. Геополитическая стратегия Украины. — К., 2000.

60. Антология мировой правовой мысли. Т. IV — Россия XI–XIX вв. — М., 2000.

61. Корсун О. О., Ващенко К. О., Павленко Р. М. Особливості виконавчої влади в пострадянській Україні.— К., 2000.

62. Семиряга М. И. Коллаборационизм: природа, типология и проявления в годы Второй мировой войны. — М., 2000.

63. Шаповал Ю. Україна XX століття. Особи та події в контексті важкої історії.— К., 2000.

64. Шатайло О. Генерал Юрко Тютюнник, — Львів, 2000.