87

87

Takata shokai Homepage (http://www.takata-company. co.ip). Inaba Chiharu, Akashi kosaku: borvakuno nichiro senso. Tokyo, 1995. P. 149-51.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >