Литература

We use cookies. Read the Privacy and Cookie Policy

Литература

1. У истоков

1. Gr?nthal, Riho (toim.), Ennen, muinoin. Milen menneisyytt?mme tutkitaan, Helsinki 2002.

2. Huurre, Matti, 9000 vuotta Suomen esihistoriaa, Helsinki 1990.

3. Heikkil?, Tuomas — Lehmijoki-Gardner, Maiju, Keskiajan kirkko. Uskonel?m?n muotoja l?ntisess? kristikunnassa, Helsinki 2002.

4. Historisk tidskrift f?r Finland 3/1994, Tema: Medeltiden.

5. Rasila, Viljo — Jutikkala, Eino — M?kel?-Alitalo, Anneli, Suomen maaviljelyksen historia 1. Perinteisen maatalouden aika: Esihistoriasta 1870-luvulle, Helsinki 2003.

6. Lehtonen, Tuomas M. S. — Joutsivo, Timo (toim.), Suomen kulttuurihistoria I. Taivas ja maa, Helsinki 2002.

7. Gall?n, Jarl, Finland i medeltidens Europa. Valda uppsatser, Helsingfors 1998.

2. Рождение княжества

1. Davies, Norman, A History of Europe, Oxford 1996.

2. Gustafsson, Harald, Nordens historia. En europeisk region under 1200 ?r, Lund 1997.

3. Jutikkala, Eino — Kaukiainen, Yrj? — ?str?m, Sven-Erik, Suomen taloushistoria 1. Agraarinen Suomi, Helsinki 1980.

4. Karonen, Petri, Pohjoinen suurvalta. Ruotsi ja Suomi 1521–1809, Helsinki 1999.

5. Kirby, David, Northern Europe in the Early Modern Period. The Baltic World 1492–1772, London 1990.

6. Larsson, Lars-Olof, Gustav Vasa — landsfader eller tyrann? Stockholm 2002.

7. Lehtonen, Tuomas M. S. & Joutsivo, Timo (toim.), Suomen kulttuurihistoria 1. Taivas ja maa, Helsinki 2002.

8. Oakley, Stewart Р., War and Peace in the Baltic 1560–1790, London 1992.

3. Северная держава

1. Ericson Wolke, Lars — Larsson, G?ran — Villstrand, Nils Erik, Trettio?riga kriget, Stockholm 2005.

2. Englund, Peter, Det hotade huset. Adliga f?rest?ll- ningar om samh?llet under stormaktstiden, Stockholm 1988.

3. Karonen, Petri, Pohjoinen suurvalta. Ruotsi ja Suomi 1521–1809, Helsinki 1999.

4. Klinge, Matti et al. Kungliga akademien i ?bo 1640–1808. Helsingfors universitet 1640–1990, 1. delen, Helsingfors 1988.

5. Kirby, David, Northern Europe in the Early Modern Period. The Baltic World 1492–1772, London 1990.

6. Kujala, Antti. Miekka ei laske leikki?. Suomi suures- sa Pohjan sodassa 1700–1714, Helsinki 2001.

7. Kuvaja, Christer, F?rs?rjning av en ockupationsar- m?. Den ryska arm?ns underh?llssystem i Finland 1713–1721, ?bo 1999.

8. Lehtonen, Tuomas M. S. & Joutsivo, Timo (toim.), Suomen kulttuurihistoria 1. Taivas ja maa, Helsinki 2002.

9. Vilkuna, Kustaa J. H., Viha. Perikato, katkeruus ja kertomus isostavihasta, Helsinki 2005.

10. ?str?m, Sven-Erik, From Tar to Timber. Studies in Northeast European Forest Exploitation and Foreign Trade 1660–1860, Helsinki 1988.

4. Стокгольм — Санкт-Петербург

1. Engman, Max, Pietarin suomalaiset, Juva 2004.

2. Jutikkala, Eino — Kaukiainen, Yrj? — ?str?m, Sven-Erik, Suomen taloushistoria 1: Agraarinen Suomi, Hel- sinki 1980.

3. Jutikkala, Eino, Kuolemalla on aina syyns?. Maail- man v?est?historia ??riviivoja, Helsinki 1994.

4. Karonen, Petri, Pohjoinen suurvalta. Ruotsi ja Suomi 1521–1809, Helsinki 1999.

5. Kirby, David, Northern Europe in the Early Modern Period. The Baltic World 1492–1772, London 1990.

6. Klinge, Matti, Runebergs tv? fosterland, Borg? 1983.

7. Knapas, Rainer — Forsg?rd, Nils Erik (toim.), Suomen kulttuurihistoria 2. Tunne ja tieto, Helsinki 2002.

8. Odelberg, Wilhelm, Viceamiral Carl Olof Cronstedt. Levnadsteckning och tidsskildring, Stockholm 1954.

9. Skuncke, Marie-Christine & Tandefelt, Henrika (red.), Riksdag, kaffehus och predikstol. Frihetstidens politiska kultur 1766–1772, Stockholm-Helsingfors 2003.

10. Suolahti, Gunnar, El?m?? Suomessa 1700-luvulla, Jyv?skyl? 1991.

11. Wolff, Charlotta, V?nskap och makt. Den svenska politiska eliten och upplysningstidens Frankrike, Hel- singfors — Stockholm 2005.

12. ?str?m, Sven-Erik, From Tar to Timber. Studies in Northeast European Forest Exploitation and Foreign Trade 1660–1860, Helsinki 1988.

5. Pax Russica

1. Engman, Max, Lejonet och dubbel?rnen. Finlands imperiella decennier 1830–1890, Stockholm 2000.

2. Engman, Max, Pietarin suomalaiset, Juva 2004.

3. Haapala, Pertti, Tehtaan valossa. Teollistuminen ja ty?v?est?n muodostuminen Tampereella 1820–1920, Helsinki 1986.

4. Haapala, Pertti (toim.), Talous, valta ja valtio. Tutki- muksia 1800-luvun Suomesta, Tampere 1992.

5. Jalava, Marja, J. V. Snellman. Mies ja suurmies, Helsinki 2006.

6. Jussila, Osmo, Suomen suuriruhtinaskunta 1809–1917, Helsinki 2004.

7. Klinge, Matti, Keisarin Suomi, Helsinki 1997.

8. Knapas, Rainer— Forsg?rd, Nils Erik (toim.), Suo- men kulttuurihistoria 2. Tunne ja tieto, Helsinki 2002.

9. Luntinen, Pertti, The Imperial Russian Army and Navy in Finland 1808–1918, Helsinki 1997.

10. Schauman, August, Fr?n sex ?rtionden i Finland. F?rra delen, Helsingfors 1922.

11. Wrede, Johan, V?rlden enligt Runeberg. En bio- grafisk och id?historisk studie, Helsingfors 2005.

12. ?str?m, Sven-Erik, Samh?llsplanering och region- bildning i kejsartidens Helsingfors. Studier i stadens inre differentiering 1810–1910, Helsingfors 1957.

6. Крепнущая автономия

1. Ahvenainen, Jorma (toim,), Suomen taloushistoria 2. Teollistuva Suomi, Helsinki 1982.

2. Alapuro, Risto, Suomen ?lymyst? Ven?j?n varjossa, Helsinki 1997.

3. Bayly, C.A., The Birth of the Modern World 1780–1914, Oxford 2004.

4. Hietala, Marjatta, Services and Urbanization at the Turn of the Century, Helsinki 1987.

5. Liikanen, Ilkka, Fennomania ja kansa. Joukko j?rjest?ytymisen l?pimurto ja Suomalaisen puolueen synty, Helsinki 1995.

6. Kervanto-Nevanlinna, Anja — Kolbe, Laura (toim.), Suomen kulttuurihistoria 3. Oma maa ja maailma, Helsinki 2003.

7. Konttinen, Riitta, Sammon takojat. Nuoren Suomen taiteilijat ja suomalaisuuden kuvat, Helsinki 2001.

8. Kuisma, Markku, Mets?teollisuuden maa. Suomi, mets?t ja kansainv?linen j?rjestelm? 1620–1920, Helsin- ki 1993.

9. Kujala, Antti, Ven?j?n hallitus ja Suomen ty?v?enlii- ke 1899–1905, Helsinki 1996.

10. Ollila, Anne, Jalo velvollisuus. Virkanaisena 1800- luvun lopun Suomessa, Helsinki 1998.

11. Polvinen, Tuomo, Valtakunta ja rajamaa. N. I. Bob- rikov Suomen kenraalikuvern??rin? 1898–1904, Helsinki 1984.

12. Suomen keskushallinnon historia 1809–1996, Hel- sinki 1996.

7. Борющаяся независимость

1. Alapuro, Risto, State and Revolution in Finland, Berkeley 1988. Ahvenainen, Jorma (toim.), Suomen taloushistoria 2. Teollistuva Suomi, Helsinki 1982.

2. Charmley, John, Churchill. The End of Glory, Lon- don 1993.

3. Hobsbawm, Eric, Age of Extremes. The Short Twen- tieth Century 1914–1991, London 1994.

4. Jalonen, Olli, Kansa kulttuurin virroissa. Tuontikult- tuurin suuntia ja sis?lt?j? Suomessa itsen?isyyden aika- na, Helsinki 1985.

5. Jokisipil?, Markku, Asevelji? vai liittolaisia? Suomi, Saksan liito sopimusvaatimukset ja Rytin-Ribbentropin-sopimus, Helsinki 2004.

6. Kettunen, Pauli, Poliittinen liike ja sosiaalinen kol- lektiivisuus. Tutkimus sosialidemokratiasta ja ammat- tiyhdistysliikkeest? Suomessa 1918–1930, Helsinki 1986.

7. Lackman, Matti, Suomen vai Saksan puolesta? J??k?riliikkeen ja j??k?ripataljoonan 27:n (1915–1918) synty, luonne, mielialojen vaihteluita ja sis?isi? kriisej?, Helsinki 2000.

8. L?hteenm?ki, Maria, Mahdollisuuksien aika. Ty?l?- isnaiset ja yhteiskunnan muutos 1910–1930-lukujen Suo- messa, Helsinki 1995.

9. Manninen, Ohto (p??toim.), Itsen?istymisen vuodet I–III, Helsinki 1992–1993.

10. Saarikangas, Kirsi — M?enp??, Pasi — Sarantola-Weiss, Minna (toim.), Suomen kulttuurihistoria 4. Koti, kyl?, kaupunki, Helsinki 2004.

11. Screen, J.E.O., Mannerheim, Helsinki 2001.

12. Soikkanen, Timo, Kansallinen eheytyminen — myyt- ti vai todellisuus? Ulkoja sis?politiikan linjat ja vuoro- vaikutus 1933–1939, Turku 1983.

13. Suomen keskushallinnon historia 1809–1996, Hel- sinki 1996.

14. Turtola, Martti, Heinrichs, Erik, Mannerheimin ja Paasikiven kenraali, Helsinki 1988.

8. Благосостояние и нейтралитет

1. Ahvenainen, Jorma (toim.), Suomen taloushistoria 2. Teollistuva Suomi, Helsinki 1982.

2. Alasuutari, Pertti, Toinen tasavalta. Suomi 1946–1994, Tampere 1996.

3. Hurri, Merja, Kulttuuriosasto. Symboliset taistelut, sukupolvitaistelul ja sananvapaus viiden p??kaupunki- lehden toimituksissa 1945–1980, Tampere 1993.

4. Vihavainen, Timo, Kansakunta r?hm?ll??n. Suomet- tumisen lyhyt historia, Helsinki 1991.

5. Kallenautio, Jorma, Suomi kylm?n rauhan maail- massa. Suomen ulkopolitiikka Porkkalan palautuksesta 1955 Euroopan Unionin j?senyyteen 1995, Helsinki 2005.

6. Karisto, Antti — Takala, Pentti — Haapola, Ilkka, Matkalla nykyaikaan. Elintason el?m?ntavan ja sosiaali- politiikan muutos Suomessa, Helsinki 1998.

7. Meinander, Henrik, Tasavallan tiell?. Suomi kansa- laissodasta 2000-luvulle, Espoo 1999.

8. Peltonen, Matti (toi.), Rillumarei ja valistus. Kult- tuurikahakoita 1950-luvun Suomessa, Helsinki 1996.

9. Rentola, Kimmo, Niin kylm?? ett? polttaa. Kommu- nistit, Kekkonen ja Kreml 1947–1958, Helsinki 1997.

10. Saarikangas, Kirsi — M?enp??, Pasi — Sarantola-Weiss, Minna (toim.), Suomen kulttuurihistoria 4. Koti, kyl?, kaupunki, Helsinki 2004.

11. Salokangas, Raimo, Aikansa oloinen. Yleisradion historia 2: 1949–1996, Helsinki 1996.

12. Suomi, Juhani, Liennytyksen akanvirrassa. Urho Kekkonen 1972–1976, Helsinki 1998.

9. Финляндия и Европа

1. Himanen, Pekka (toim.), Globaali tietoyhteiskunta. Kehityssuuntia Piilaaksosta Singaporeen, Helsinki 2004.

2. Huldt, Bo et al (eds.), Finnish and Swedish Security. Comparing National Policies, Stockholm 2001.

3. H?iki?, Martti, Globalisaatio, telekommunikaation maailmanvalloitus 1992–2000. Nokia Oyj: n historia 3, Helsinki 2001.

4. H?m?l?inen, Unto, L?nnettymisen lyhyt historia, Porvoo 1998.

5. Karisto, Antti — Takala, Pentti — Haapola, Ilkka, Matkalla nykyaikaan. Elintason el?m?ntavan ja sosiaali- politiikan muutos Suomessa, Helsinki 1998.

6. Kiander, Jaakko — Vartia, Pentti, Suuri lama. Suo- men 1990-luvun kriisi ja talouspoliittinen keskustelu, Helsinki 1998.

7. Liikanen, Erkki, Brysselin p?iv?kirjat 1990–1994, Helsinki 1995.

8. Lipponen, Paavo, Kohti Eurooppaa, Helsinki 2001.

9. Meinander, Henrik, Tasavallan tiell?. Suomi kansa- laissodasta 2000-luvulle, Espoo 1999.

10. Salokangas, Raimo, Aikansa oloinen. Yleisradion historia 2: 1949–1996, Helsinki 1996.