Подразделения и местоположение группы армий "Центр" На 21 июня 1941 года.

We use cookies. Read the Privacy and Cookie Policy

Подразделения и местоположение группы армий "Центр" На 21 июня 1941 года.

DIE HEERESGRUPPE MITTE. Giederung and Stellenbesetzung am 21. Juni 1941

Oberbefehlshaber:             Generalfeldmarschall v. Bock

 Chef d. Stabes:               Generalmajor v. Greiffenberg

 H.Gr.Res.:                    Gen.Kdo. LIII. Armeekorps

 Kommand. General:             General d. Inf. Weisenberger

 Chef d. Stabes:               Oberst i. G. Waeger

     293. Inf.-Div.: Kdr.:     Gen.Lt. v. Obernitz -

                               Ia Obstlt. i. G. Rauser

     Kom. Gen. der Sicherungstruppen u. Bfh. rueckw. Heeresgebiet 102

 Befehlshaber:                 Gen. d. Inf. v. Schenckendorff

 Chef d. Stabes:               Obstlt. i. G. Ruebsamen

 auf Zusammenarbeit angewiesen mit:

     Luftflotte 2:             Ob.Bfh.: Gen.Feldm. Kesselring

 Panzergruppe 2 (AOK 4 unterstellt)

     Befehlshaber:             Gen.Oberst Guderian

     Chef d. Stabes:           Oberstlt. i. G. Frhr. v. Liebenstein

 XXXXVI. A. K. (mot.):

     Kommand. General:         Gen.d.Pz.Tr. v. Vietinghoff

                               gen. Scheel

     Chef d. Stabes:           Obstlt. i. G. Burg

     SS-Div. "Reich" (mot.):   Kdr. SS-Gruppenfuehrer Hausser -

                               Ia SS-Obersrurmbannfuehrer Ostendorff

     10. Panz.-Div.: Kdr.:     Gen.Lt. Schaal -

                               Ia Maj. i. G. Goerhardt

     I.R. "Grossdeutschland":  Kdr.: Oberst v. Stockchausen

 XXXXVII. A.K. (mot.):

     Kommand. General:         Gen.d.Art. Lemelsen

     Chef d. Stabes:           Obstlt. i. G. Bamler

     18. Panz.-Div.: Kdr.:     Gen.Maj. Nehring -

                               Ia Maj. i. G. Estor

     17. Panz.-Div.: Kdr.:     Gen.Lt. v. Arnim -

                               Ia Maj, i. G. v. Bonin

     29. Inf.-Div.(mot.): Kdr: Gen.Maj. y. Boltenstern -

                               Ia Obstlt. i. G. Franz

     167.Inf.-Div.: Kdr.:      Gen.Lt. Schoenhaerl -

                               Ia Maj. i. G. Niklaus

 XII. A. K.:

     Kommand. General:         Gen.d.Inf. Schroth

     Chef d. Stabes:           Obstlt. i. G. v. Waldenburg

     34. Inf.-Div.: Kdr.:      Gen.Lt. Behlendorff -

                               Ia Maj. i. G. Heinrich

     45. Inf.-Div.: Kdr.:      Gen.Maj. Schlieper -

                               Ia Maj. i G. Dettmer

     31. Inf.-Div.: Kdr.:      Gen.Maj. Kalmukoff -

                               Ia Maj. i. G. Ullrich

 XXIV. A. K. (mot.):

     Kommand. General :        Gen.d.Kav. Frhr. Geyr v. Schweppenburg

     Chef d. Stabes:           Oberst i. G. Schilling

     1 Kav.-Div.: Kdr.:        Gen.Maj. Feldt -

                               Ia Maj. i. G. v. Menges

     267. Inf.-Div.: Kdr.:     Gen.Maj. v. Wachter -

                               Ia Major i. G. v. Trotha

     4. Panz. Div.: Kdr.:      Gen.Maj. Frhr. v. Langermann u. Erlenkamp -

                               Ia Obstlt. i. G. Heidkaemper

     3. Panz.-Div.: Kdr.:      Gen.Lt. Model -

                               Ia Major i. G. Pomtow

     10. Inf.-Div.(mot.):Kdr.: Gen.Lt. v. Loeper -

                               Ia Maj. i. G. v. Unold

 zur Verfuegung der Panzergruppe:

     255. Inf.-Div.: Kdr.:     Gen.Lt. Wetzel -

                               Ia Major i. G. Metzke

 Armeeoberkommando 4

 Oberbefehlshaber:             Gen.Feldm. v. Kluge

 Chef d. Stabes :              Oberst i. G. Blumentritt

 XIII. A.K.:

 Kommand. General:             Gen.d.Inf. Felber

 Chef d. Stabes:               Oberst i. G. Hoffmann

 78. Inf.-Div.: Kdr.:          Gen.Lt. Gallenkamp -

                               Ia Maj. i. G Pfeiffer

 17. Inf.-Div.: Kdr.:          Gen.Lt. Loch -

                               Ia Maj. i. G. Dieckmann

 VII. A. K.:

 Kommand. General:             Gen.d.Art. Fahrmbacher

 Chef d. Stabes:               Oberst i. G. Krebs

 7. Inf.-Div. :                Kdr. : Gen.Lt. Frhr. v. Gablenz -

                               Ia Obstlt. i. G. Reichelt

 258. Inf.-Div.: Kdr.:         Gen.Maj. Dr. Henrici -

                               Ia Maj. i. G. Pflanz

 268. Inf.-Div.: Kdr.:         Gen.Maj. Straube -

                               Ia Maj. i. G. Spitzer

 23. Inf.-Div.: Kdr.:          Gen.Maj. Hellmich -

                               Ia Maj. i. G. Frhr v. Roenne

 221. Sich.-Div.: Kdr.:        Gen. Lt. Pflugbeil -

                               Ia Hptm. i. G. Huebner

 IX. A. K.:

 Kommand. General: Gen.d.Inf. Geyer

 Chef d. Stabes: Obstlt. i. G. v. Linstow

 292. Inf.-Div.: Kdr.:         Gen.Maj. Dehmel -

                               Ia Major i. G. Meichssner

 137 Inf.-Div.: Kdr:           Gen. Lt. Bergmann -

                               Ia Maj. i. G. Meyer-Detring

 263. Inf.-Div.: Kdr.:         Gen.Maj. Haeckel -

                               Ia Maj. i. G. Sartorius

 XXXXIII. A.K.:

 Kommand. General:             Gen.d.Inf. Heinrici

 Chef d. Stabes:               Oberst i. G. Schulz (Fr.)

 131. Inf.Div.: Kdr.:          Gen.Maj. Meyer-Buerdorf -

                               Ia Maj. i. G. Merker

 134. Inf.-Div.: Kdr.:         Gen.Lt. v. Cochenhausen -

                               Ia Maj. i. G. Richert

 252. Inf.-Div.: Kdr.:         Gen.Lt. v. Boehm-Bezing -

                               Ia Major i. G. v. Schoenfeld

 zur Verfuegung der Armee:

 286. Sich.-Div.: Kdr.:        Gen.Lt. Mueller (Kurt) -

                               Ia Hptm. i. G. Schelm

 Armeeoberkommando 9

 Oberbefehlshaber:             Generaloberst Strauss

 Chef d. Stabes:               Oberst i. G. Weckmann

 VIII. А. K.:

 Kommand. General:             Gen.d.Art. Heitz

 Chef d. Stabes:               Oberst i. G. Steinmetz

 8. Inf.-Div.: Kdr.:           Gen.Maj. Hoehne -

                               Ia Maj. i. G. Deyhle (Willy)

 28. Inf.-Div.: Kdr.:          Gen.Lt. Sinnhuber -

                               Ia Maj. i. G. Gundelach

 161. Inf.-Div.: Kdr.:         Gen.Maj. Wilck -

                               Ia Maj. i. G. v. Natzmer

 XX. A. K.:

 Kommand.General:              Gen.d.Inf. Materna

 Chef d. Stabes:               Oberst i. G. Vogel

 162. Inf.-Div.: Kdr.:         Gen.Lt. Franke -

                               Ia Maj. i. G. Frhr. v. Hammerstein-Gesmold

 256. Inf.-Div.: Kdr.:         Gen.Lt. Kauffmann -

                               Ia Maj. i. G. v. Warburg

 XXXXII. A. K. (spaeter OKH-Reserve):

 Kommand. General:             Gen.d.Pi. Kuntze

 Chef d. Stabes:               Oberst i. G. Ziegler

 87. Inf.-Div.: Kdr.:          Gen.Lt. v. Srudnitz -

                               Ia Maj. i. G. Manthey

 102. Inf.Div.: Kdr.:          Gen.Maj. Ansat -

                               Ia Obstlt. i. G. Tschirdewahn

 129. Inf.-Div.: Kdr.:         Gen.Maj. Rittau -

                               Ia Maj. i. G. Sachenbadier

 zur Verfugung der Armee:

 403. Sich.-Div.: Kdr.:         Gen.Maj. v. Ditfurth -

                                Ia Hptm. i. G. Willers

 Panzergruppe 3 (AOK 9 unterstellt)

 Befehlshaber:                 Generaloberst Hoth

 Chef d. Stabes:               Oberstleutnant i. G. v. Huenersdorff

 VI. A. K.:

 Kommand. General:             Gen.d.Pi. Foerster

 Chef d. Stabes:               Obstlt. i. G. Degen

 6. Inf.-Div.: Kdr.:           Gen.Lt. Auleb -

                               Ia Maj. i. G. Lassmann

 26. Inf.-Div.: Kdr.:          Gen.Maj. Weiss -

                               Ia Maj. i. G. Lassen

 XXXIX. A. K. (mot.):

 Kommand. General:             Gen.d.Pz.Tr. Schmidt

 Chef d. Stabes:               Oberst i. G. Hildebrandt

 7. Panz.-Div.: Kdr.:          Gen.Maj. Frhr. v. Funck (m.d.F.b.) -

                               Ia Major i. G. Berger (Claus)

 20. Panz.-Div.: Kdr.:         Gen.Lt. Stumpff -

                               Ia Maj. i. G. v. Gersdorff

 20. Inf.-Div. (mot.): Kdr.:   Gen.Maj. Zorn -

                               Ia Maj. i. G. Ziegler

 14. Inf.-Div. (mot.): Kdr.:   Gen.Maj. Fuerst -

                               Ia Maj. i. G. Bennecke

 V. A.K.:

 Kommand. General:             Gen.d.Inf. Ruoff

 Chef d. Stabes:               Oberst i. G. Schmidt

 5. Inf.-Div.: Kdr.:           Gen.Maj. Allmendinger -

                               Ia Maj. i. G. Schultze

 35. Inf.-Div.: Kdr.:          Gen.Lt. Fischer v. Weikersthal -

                               Ia Maj. i. G. Baumann

 LVII. А. К. (mot.):

 Kommand. General:             Gen.d.Pz.Tr. Kuntzen

 Chef d. Stabes:               Obstlt. i. G. Fangohr

 12. Panz.-Div.: Kdr.:         Gen.Maj. Harpe -

                               Ia Maj. i. G. Bergengruen

 19. Panr.-Div.: Kdr.:         Gen.Lt. v. Knobelsdorff -

                               Ia Obstlt. i. G. Ritter

                               und Edler v. Dawans

 18. Inf.-Div. (mot.): Kdr.:   Gen.Maj. Herrlein -

                               Ia Maj. i. G. Nolte

Список сокращений (Примечание вебмастера)

              Abt.              - Подразделение, батальон специальных родов войск

              A.R.              - Артиллерийский полк

              A.K.              - Армейский корпус

              Brig.             - Бригада

              F.                - Воздушный

              Gr.               - Группа

              Gren.             - Гренадеры

              I.D., Inf.-Div.   - Пехотная дивизия

              I.R.              - Пехотный полк

              Jg.               - Истребительный

              Kav.-Div.         - Кавалерийская дивизия

              K.R.              - Кавалерийский полк

              Lw.               - Люфтваффе

              mot.              - Моторизованный

              Pi.               - Саперный, инженерный

              Pz.K.             - Танковый корпус

              Pz.D., Panz.-Div. - Танковая дивизия

              Pz.R.             - Танковый полк

              R.                - Полк

              Sich.-Div.        - Дивизия охранения

              Tr.               - Войска

    Feldm. - Фельдмаршал       

Frhr     - барон

    Gen.   - Генерал           

gef.     - погиб

    Hptm   - Капитан           

Ia, i.A. - По поручению

    Lt.    - Лейтенант         

i.G.     - Генерального штаба

    Maj.   - Майор             

Kdr.     - Постоянный (кадровый) состав

    Obst   - Полковник         

v.       - фон

    Obstlt - Подполковник

              Grf.      - Группенфюрер (генерал-лейтенант войск СС)

              Ob.Stb.F. - Обер-штурмбанфюрер (подполковник СС)

Truppen im Raum Rshew

Heeresgruppe Mitte

 Oberbefehlshaber:             Gen.Feldm. v. Bock bis 18.12.41

                               Gen.Feldm. v. Kluge ab 19.12.41

 Chef d. Stabes:               Gen.Maj. v. Greiffenberg bis 1.4.42,

                               Woehler 1.4.42 - 1.3.43,

                               Krebs ab 1.3.43

 9. Armee

 Oberbefehlshaber:             Gen.Obst. Strauss 30.4.40-16.1.42,

                               Gen.d.PzTr.:

                               Gen.Obst. Model ab 16.1.42,

                               (Vertreter: Gen. v. Vietinghoff gen. Scheel)

 Chef d. Stabes:               Obst. i. G. Weckmann 26.10.40-4.11.41,

                               Hoffmann 4.11.41 - 15.1.42,

                               Krebs 15.1.42 -30.1.43,

                               Frhr. v. Elverfeldt 30.1.43 - 31.8.43

 Pz.Gr. 3, ab 1.1.42 3. Panzer-Armee (kam am 30.1.42 in den Raum Demidow,

     Ende April 1942 in den Raum Wjasma und wurde im Maerz 1943

     abtransportiert)

 Bfh./Ob.Bfh:                  Gen.Obst. Hoth 1940 - 5.10.41,

                               Gen.d.Pz.Tr./Gen.Obst Reinhardt ab 5. 10. 41

 Chef d. Stabes:               Obst. i. G. v. Huenersdorff bis 13.5.42,

                               Schilling ab 13.5.42

Данный текст является ознакомительным фрагментом.